School Management

Governing Committee 2021-24

Shri. Yogesh Pawar
Chairman
Shri. Manoj Deshmukh
Vice-Chairman
Smt. Mamata Nalawade
Secretary
Shri. Kishor Deshmukh
Member
Shri. Pankaj Ghag
Member
Shri. Prabhakar Jadhav
Member
Shri. Prashant Khanvilkar
Member
Shri. Mangesh Kadam
Member